You are currently viewing מומחה המס, ג'קי מצא: דחיית תקופה למכירת דירה ישנה בעקבות הקורונה

מומחה המס, ג'קי מצא: דחיית תקופה למכירת דירה ישנה בעקבות הקורונה

ג'קי מצא, מנהל רשות המסים לשעבר, מדווח על החלטה, במהלכה אושר חוק הקובע כי רוכשי דירות מגורים, אשר אמורים למכור את דירתם תוך 18 חודשים מיום הרכישה על מנת לקבל שיעור מס מופחת ברכישת "דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה הסתיים בין התאריכים 1.3.20 – 30.6.21, אז התקופה הנ"ל לא תילקח בחשבון. ההחלטה התקבלה במסגרת במסגרת החוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש, (תיקוני חקיקה) התשפ”א – 2020.

"מדובר החלטה ראויה ונכונה, אשר מתחשבת במצב בו נמצאים רוכשי הדירות במהלך המשבר. לרשות המסים מגיע ציון לשבח על ההתחשבות, שכן מכירת דירה בתקופה זו קשה יותר מאשר בתקופה רגילה", אמר ג'קי מצא.

להורדת הוראת החוק המלאה:

דחיית מועדי תשלומי מסים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה) התשפ”א – 2020