You are currently viewing ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון בנוגע להשקעות הון באזורי פיתוח א' של מתקן תיירות

ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון בנוגע להשקעות הון באזורי פיתוח א' של מתקן תיירות

מומחה המס ג'קי מצא מעדכן כי פורסם לאחרונה צו לעידוד השקעות הון, לקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות, התשפ”א 2021. בצו הוחלט כי אזורי פיתוח א’ של מתקני תיירות ללינה יהיה בכל המדינה, מלבד שטחה השיפוטי של עיריית הרצליה ועיריית תל אביב-יפו. זאת בהתאם להגדרה של סעיף 18א (א) לחוק עידוד השקעות הון. ג'קי מצא, מנהל רשות המסים לשעבר, מרחיב ומסביר כי "בנוסף, נקבע כי אזורי פיתוח א’ לאטרקציה יהיו באזורים המפורטים בצו, בהתאם להגדרה בסעיף 40א לחוק עידוד השקעות הון".

מצורף קובץ PDF עם הצו המלא:

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)